تعمیر ترازو AND

جهت خرید یا تعمیر ترازوی AND با ما تماس بگیرید.

ترازوهای AND جزء رایج‌ترین ترازوهای موجود در بازار ایران مخصوصا در بازار طلا هستند. این برند ژاپنی در مقایسه با همتاهای آلمانی و سوئیسی خودش، قیمت ارزان‌تری دارد و همین موضوع سبب محبوبیت آن در میان سایر برندها شده است.

روزانه ترازوهای ای اند دی زیادی برای تعمیر به شرکت صدراپژوهش ارسال می‌شوند. در زیر برخی از آخرین نمونه‌های تعمیر ترازوی AND را مشاهده می‌کنید.

برای مشاهدهسوابق تعمیر ترازوی آزمایشگاهی در برندهای دیگر کلیک کنید.

نمونه‌های تعمیر ترازو AND در صدرا پژوهش

ترازوی AND مدل FX-3200

 • نوع استفاده مشتریطلافروشی
 • دقتدو رقم اعشار تا 600 گرم – از 600 گرم تا 3200 گرم یک رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک ساعت

ترازوی AND مدل EK-610i

 • نوع استفاده مشتریدانشگاهی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک ساعت

ترازوی AND مدل EK-120A

 • نوع استفاده مشتریآزمایشگاهی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک روز

ترازوی AND مدل EK600G

 • نوع استفاده مشتریطلافروشی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک روز

ترازوی AND مدل GR-200

 • نوع استفاده مشتریآزمایشگاهی
 • دقتچهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیردو هفته

ترازوی AND مدل GS-0006-17

 • نوع استفاده مشتری
 • دقت
 • مدت زمان تعمیر

ترازوی AND مدل FX-3000GD

 • نوع استفاده مشتریآزمایشگاهی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک هفته

ترازوی AND مدل FX-3200

 • نوع استفاده مشتریطلافروشی
 • دقتتا 600 گرم دو رقم اعشار – از 600 گرم تا 3200 گرم یک رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیردو هفته

ترازوی AND مدل HR-200

 • نوع استفاده مشتریصنعتی
 • دقتچهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر7 روز

ترازوی AND مدل GR200

 • نوع استفاده مشتریآزمایشگاهی
 • دقتچهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک هفته

ترازوی AND مدل FX-3200

 • نوع استفاده مشتریطلافروشی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر10 روز

ترازوی AND مدل EK-4500g

 • نوع استفاده مشتریصنعتی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک روز

ترازوی AND مدل GF-3000

 • نوع استفاده مشتریطلافروشی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک ساعت

ترازوی AND مدل EK-600i

 • نوع استفاده مشتریدانشگاهی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک روز

ترازوی AND مدل GF-300

 • نوع استفاده مشتریصنعتی
 • دقتسه رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیردو روز

ترازوی AND مدل FX-300GD

 • نوع استفاده مشتریصنعتی
 • دقتسه رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک هفته

ترازوی AND مدل GF-600

 • نوع استفاده مشترینقره سازی
 • دقتسه رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک روز

ترازوی AND مدل FX-3000GD

 • نوع استفاده مشتریطلافروشی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیردو روز

ترازوی AND مدل EK-600

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیرسه روز

ترازوی AND مدل EK-600i

 • نوع استفاده مشتریصنعتی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

ترازوی AND مدل GF-600

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: سه رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: دو روز

ترازوی AND مدل GF-600

 • نوع استفاده مشتری: نقره فروشی
 • دقتسه رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک روز

ترازوی AND مدل FX-3000GD

 • نوع استفاده مشتریطلافروشی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: دو روز

ترازوی AND مدل GF-600

 • نوع استفاده مشتریآزمایشگاهی
 • دقتسه رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیرسه روز

ترازوی AND مدل GF-3000

 • نوع استفاده مشتری: طلافروشی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر10 روز

ترازوی AND مدل GF-3000

 • نوع استفاده مشتریطلافروشی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر5 روز

ترازوی AND مدل EL-6000 (چینی)

 • نوع استفاده مشتریصنعتی
 • دقتیک رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: دو ساعت

ترازوی AND مدل HF-3000

 • نوع استفاده مشتریصنعتی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر5 روز

ترازوی AND مدل GR-200

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقتچهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیرسه روز

ترازوی AND مدل EK-1200i

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاه
 • دقتیک رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیردو هفته

ترازوی AND مدل GR-200

 • نوع استفاده مشتریصنعتی
 • دقت4 رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیردو روز

ترازوی AND مدل EK-6000i

 • نوع استفاده مشتریصنعتی
 • دقتیک رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک ساعت

ترازوی AND مدل Jewelry Balance

 • نوع استفاده مشتری: طلافروشی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیریک ماه

ترازوی AND مدل GF-3000

 • نوع استفاده مشتریصنعتی
 • دقت0.01
 • مدت زمان تعمیریک روز

ترازوی AND مدل EK-3000 (ترازوی چینی)

 • نوع استفاده مشتریصنعتی
 • دقت0.1
 • مدت زمان تعمیریک روز

ترازوی AND مدل HL-500i (ترازوی چینی)

 • نوع استفاده مشترینقره فروشی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیردو روز
تعمیر ترازو and مدل gf-300
تعمیر ترازو and مدل gf-300

ترازوی AND مدل GF-300

 • نوع استفاده مشتری: طلافروشی – آزمایشگاهی – داروسازی
 • دقت: 0.001
 • مدت زمان تعمیر: 1 روز

ترازوی AND

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.001
 • مدت زمان تعمیر: 3 روز

ترازوی A&D

 • نوع استفاده مشتری: طلافروشی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: 3 روز

ترازو AND مدل EK-610i

 • نوع استفاده مشتری: طلاسازی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: 1 روز
تعمیر ترازو and
تعمیر ترازو and

ترازوی AND مدل EK-600

 • نوع استفاده مشتری: طلافروشی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: 5 روز
تعمیر ترازوی AND مدل GF-3000
ترازوی AND GF-3000
تعمیر برد الکترونیک ترازوی AND مدل GF-3000
ترازوی and
ترازوی and
تعمیر ترازوی AND مدل GF-3000

ترازوی AND مدل GF-3000

 • نوع استفاده مشتری: طلافروشی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: 5 روز
تعمیر ترازوی AND مدل EK-610i
تعمیر ترازوی AND مدل EK-610i

ترازو AND مدل EK-610i

 • نوع استفاده مشتری: داروسازی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: 1 روز
تعمیر ترازوی AND مدل EK-15KL
تعمیر ترازوی AND مدل EK-15KL

ترازوی A&D مدل EK-15KL

 • نوع استفاده مشتری: داروسازی
 • دقت: 0.1 گرم
 • مدت زمان تعمیر: 1 روز
تعمیر و کالیبراسیون ترازوی AND مدل EK-1200A
تعمیر و کالیبراسیون ترازوی AND مدل EK-1200A

ترازوِی ای اند دی مدل EK-1200A

 • نوع استفاده مشتری:
 • دقت: 0.01 گرم
 • مدت زمان تعمیر: 1 روز
تعمیر ترازوی AND مدل HF-3000
تعمیر ترازوی AND مدل HF-3000

ترازوی ای اند دی مدل HF-3000

 • نوع استفاده مشتری:
 • دقت: 0.01 گرم
 • مدت زمان تعمیر: 1 روز
تعمیر ترازوی AND مدل EK-610i
تعمیر برد الکترونیک ترازوی AND مدل EK-610i
تعویض ال سی دی lcd ترازوی and
تعمیر لودسل ترازوی and
تعمیر ترازوی AND مدل EK-610i

تعمیر ترازو ای اند دی مدل EK-610i

 • نوع استفاده مشتری: داروسازی
 • دقت: 0.01 گرم
 • مدت زمان تعمیر: 1 روز

در صورت نیاز به تعمیر یا خرید ترازوی AND، کلیک کنید. کارشناسان ما تا دقایقی دیگر با شما تماس می‌گیرند.

ترازو and و مشکلاتی که ممکن است برای آن پیش بیاید

ترازوی AND ساخت کشور ژاپن است و یکی از معتبرترین و بهترین ترازوهای آزمایشگاهی در دنیا به‌شمار می‌رود. این وسیله با داشتن دقت و حساسیت بسیار بالا، نه‌تنها در آزمایشگاه‌های شیمی، بلکه در حوزه‌های مختلف مانند طلاسازی و توزین مواد ارزشمند دیگر نیز جزو رایج‌ترین دستگاه‌های توزین محسوب می‌شود؛ اما این ترازو نیز مانند هر وسیله‌ی دیگری، امکان دارد دچار ایراد‌های مختلف شده و نیاز به تعمیر پیدا کند.

نیاز به تعمیر ترازوی and ممکن است به دلایل مختلفی اتفاق بیفتد که به‌عنوان یکی از رایج‌ترین این دلایل می‌توان به خرابی قطعات به‌کار رفته در این دستگاه اشاره کرد. هر مشکلی که برای قطعات مختلف ترازو مانند: لودسل، برد دستگاه، باتری، کفه‌ی ترازو و صفحه‌ی نمایشگر اتفاق بیفتد، سبب اختلال در کارایی آن خواهد شد. در برخی از موارد نیز مشکلات بیرونی منجر به بروز مشکل برای قطعات ترازو شده و مراجعه به تعمیرکار را در دستورکار شما قرار می‌دهند که به‌عنوان نمونه می‌توان به مناسب‌نبودن ولتاژ ورودی به ترازو، اشاره کرد.

تعمیر ترازوی and همیشه کار شما نیست!

اگر جزو آن‌دسته از افرادی هستید که به محض خراب‌شدن لوازم الکترونیکی خود، به سراغ جعبه‌ابزارتان رفته و خودتان دست‌به‌کار می‌شوید، بهتر است بدانید که تعمیر ترازوی and هیچ شباهتی به تعمیر دستگاه‌های دیگر ندارد و فکر انجام آن را باید از سرتان بیرون کنید. ترازو and و دیگر ترازوهای آزمایشگاهی، برای توزین ظرفیت‌های بسیار پایین، با دقت بالا طراحی شده‌اند و این موضوع سبب استفاده از قطعات بسیار حساس در ساخت آن‌ها شده است. حساسیت بسیار زیاد قطعات به‌کار رفته در ترازوی and سبب شده است که تعمیر آن‌ها برای کاربران عادی و بدون تخصص، ناممکن باشد.

بهترین کاری که بعد از مشاهده‌ی هرگونه اختلال در ترازوی آزمایشگاهی خود می‌توانید انجام دهید، مراجعه به یک مرکز معتبر و سپردن کار، به دست کاردان است. واحد ترازوی صدراپژوهش به ‌عنوان یکی از باتجربه‌ترین و معتبرترین مراکز تعمیر انواع ترازوهای آزمایشگاهی، همان مرکز قابل اعتمادی است که می‌توانید با خیالی آسوده، کار تعمیر ترازوی and خود را به آن بسپارید. این شرکت با داشتن بیش از ۱۶ سال سابقه در زمینه‌ی تعمیر انواع تجهیزات آزمایشگاهی از جمله ترازو، کار تعمیر ترازوی شما را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌دهد.

یکی دیگر از مزایای صدراپژوهش که توانسته این شرکت را به مرکزی محبوب در زمینه‌ی تعمیرات انواع ترازوی آزمایشگاهی تبدیل کند، سرویس عمومی دستگاه بعد از رفع ایراد آن است. تمامی ترازوهای تعمیر شده در این شرکت، پس از تعمیر، با استانداردهای ذکرشده در کاتالوگ، مورد سنجش قرار می گیرند. علاوه بر این موضوع، هزینه‌ی مناسبی که این شرکت در مقایسه با دیگر مراکز تعمیر ترازوهای آزمایشگاهی دریافت می‌کند، شرکت صدرا پژوهش را به انتخاب اول مشتریان تبدیل کرده است.

متداول‌ترین مشکلاتی که ممکن است ترازوهای and با آن‌ها مواجه شوند

ترازو آزمایشگاهی and یک محصول بسیار باکیفیت است که تقاضای بالایی برای آن در بازار وجود دارد؛ اما این محصول باکیفیت نیز ممکن است به دلایل مختلف دچار آسیب شده و نیاز به تعمیر پیدا کند. در ادامه به معرفی رایج‌ترین ایراداتی که شما را برای تعمیر ترازوی and راهی مراکز تخصصی تعمیراتی می‌کنند، خواهیم پرداخت:

 • روشن‌نشدن ترازو
  روشن‌نشدن ترازوی آزمایشگاهی از جمله مشکلاتی است که بسیاری از کاربران این دستگاه با آن مواجه می‌شوند. اولین و ساده‌ترین دلیلی که سبب بروز این مشکل می‌شود، نرسیدن برق به دستگاه است. دلیل دیگری که برای بروز این مشکل می‌توان ذکر کرد، وجود ایراد در فیوز ترازو و کلید اصلی آن است. نوسانات برق، ایراد در برد تغذیه و معیوب‌بودن برد اصلی نیز از دیگر دلایلی هستند که باعث می‌شود ترازو روشن نشود.
 • ارور نمایشگر ترازو
  ظاهر شدن پیغام ارور روی صفحه‌ی نمایشگر ترازو آزمایشگاهی and نیز در میان رایج‌ترین مشکلاتی قرار دارد که بیشتر کاربران این ترازو با آن مواجه شده‌اند. یکی از دلایلی که سبب بروز این اتفاق می‌شود، وصل‌نبودن کفه‌ی ترازو است؛ علاوه بر این، ثابت‌نبودن وزن نیز ممکن است سبب ارور دادن دستگاه ترازو شود. عامل دیگری که برای ظهور ارور روی نمایشگر ترازو می‌توان ذکر کرد، آسیب دیدن لودسل ترازو است. در نظر داشته باشید که قرار دادن وزنی بیش از ظرفیت دستگاه نیز ممکن است سبب ظاهرشدن پیام ارور در نمایشگر ترازو شود.
 • نمایش ندادن وزن دقیق نمونه‌ی توزین
  یکی دیگر از رایج‌ترین دلایلی که متخصصین تعمیر ترازوی and به آن اشاره می‌کنند، مشکل ترازو در توزین دقیق است. از جمله عواملی که سبب بروز این ایراد برای ترازوی آزمایشگاهی می‌شوند، معیوب‌بودن لودسل ترازو است. کالیبراسیون اشتباه ترازو نیز از دیگر دلایلی است که سبب بروز این ایراد برای ترازو خواهد شد. در مقاله‌ی کالیبراسیون ترازو آزمایشگاهی، مفهوم کالیبره‌کردن ترازو و اهمیت این‌کار ‌به‌صورت جامع مورد بررسی قرار داده‌ایم.
 • ثابت‌نشدن عدد نمایشگر
  ثابت‌نشدن عدد نمایشگر ترازو به معنای وجود ایراد در دستگاه است و در میان رایج‌ترین مشکلاتی قرار دارد که کاربران ترازوهای آزمایشگاهی با آن مواجه می‌شوند. یکی از مهم‌ترین دلایلی که به بروز این مشکل منجر می‌شود، معیوب‌بودن منبع تغذیه است. کم‌بودن و رو به اتمام بودن شارژ باتری ترازو نیز ممکن است باعث شوند که نمایشگر، عدد ثابتی را نشان ندهد. تغییرات دمایی، جریان هوا، لرزش میز و ثابت‌نبودن نمونه‌ی آزمایش نیز از دیگر دلایلی هستند که در بروز این مشکل نقش دارند.

مقاله‌ای که خواندید، مبحث تعمیر ترازوی and را مورد بررسی قرار می‌دهد و ضمن اشاره به اهمیت کمک‌گرفتن از یک متخصص برای تعمیر ترازو، به معرفی رایج‌ترین مشکلات این ترازو نیز می‌پردازد. باعث خوشحالی ماست که سوالات و نظرات شما را در پایین همین صفحه ببینیم تا در اسرع وقت به آن پاسخ دهیم.

منبع: وبسایت رسمی شرکت AND

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست