تعمیر ترازو OHAUS

جهت خرید یا تعمیر ترازو OHAUS ، با ما تماس بگیرید.

تعمیر ترازو OHAUS در صدرا پژوهش

تعمیر ترازوی OHAUS مدل Adventurer Pro

  • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
  • دقت: 0.001
  • مدت زمان تعمیر: دو روز

تعمیر ترازوی OHAUS مدل CS200

  • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
  • دقت: 0.1
  • مدت زمان تعمیر: سه روز

تعمیر ترازوی OHAUS مدل Adventurer Pro AV413C

  • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
  • دقت: 0.0001
  • مدت زمان تعمیر: یک هفته

در صورتی که ترازوی Acculab شما نیز مشکل مشابهی دارد، کلیک کنید.

فهرست