تعمیر ترازو OHAUS

جهت خرید یا تعمیر ترازو OHAUS ، با ما تماس بگیرید.

تعمیر ترازو OHAUS در صدرا پژوهش

تعمیر ترازوی OHAUS مدل Adventurer Pro

  • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
  • دقت: 0.001
  • مدت زمان تعمیر: دو روز

نمایش خطای 8

لودسل دستگاه تعمیر شد.

ترازوی تحویل مشتری شد.

تعمیر ترازوی OHAUS مدل CS200

  • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
  • دقت: 0.1
  • مدت زمان تعمیر: سه روز

نمایشگر عدد را ناقص نشان می‌دهد.

برد الکترونیک دستگاه ایراد داشت.

مشکلات برد برطرف و ترازو تحویل شد.

تعمیر ترازوی OHAUS مدل Adventurer Pro AV413C

  • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
  • دقت: 0.0001
  • مدت زمان تعمیر: یک هفته

نمایشگر وزن را با نوسان نمایش می‌دهد.

لودسل دستگاه سرویس شد.

ترازو تحویل مشتری شد.

در صورتی که ترازوی Acculab شما نیز مشکل مشابهی دارد، کلیک کنید.

آیا با بخش تجهیزات آنالیز پیشرفته‌ی صداپژوهش آشنایی دارید؟ کلیک کنید