تعمیر ترازو Acculab

جهت خرید یا تعمیر ترازو Acculab ، با ما تماس بگیرید.

تعمیر ترازو Acculab در صدرا پژوهش

تعمیر ترازوی Acculab مدل V-200

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

وزن بالای 150 گرم نمایش نمی دهد.

کالیبره نمی شود.

برد الکترونیک دستگاه تعمیر شد.

ترازو تحویل مشتری شد.

تعمیر ترازوی Acculab مدل ALC

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاه
 • دقت: 0.001
 • مدت زمان تعمیر: سه روز

دستگاه روشن نمی‌شود.

برد الکترونیکی دستگاه تعمیر شد.

ترازو تحویل مشتری شد.

تعمیر ترازوی Acculab مدل V121

 • نوع استفاده مشتری: دانشگاهی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: چهار روز

صفحه نمایش بالا نمی‌آید.

دستگاه مشکل نرم‌افزاری داشت.

مشکل دستگاه برطرف شد. برای دستگاه یک آداپتور تهیه شد.

ترازو تحویل مشتری شد.

تعمیر ترازوی Acculab
تعمیر لودسل ترازوی Acculab
لودسل ترازوی Acculab
تعمیر لودسل ترازوی Acculab
لودسل ترازوی Acculab
تعمیر ترازوی Acculab

تعمیر ترازوی Acculab مدل VI-200

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.01 گرم
 • مدت زمان تعمیر: 2 روز

دستگاه خطای H نمایش می دهد.

به علت قرار گرفتن وزن بیش از حد، لودسل و برد الکترونیک آسیب دیده بود.

لودسل و برد الکترونیک تعمیر، دستگاه کالیبره و تحویل مشتری شد.

در صورتی که ترازوی Acculab شما نیز مشکل مشابهی دارد، کلیک کنید.

آیا با بخش تجهیزات آنالیز پیشرفته‌ی صداپژوهش آشنایی دارید؟ کلیک کنید