تعمیر ترازوی AAND مدل 320A

 • نوع استفاده مشتری: آرایشی بهداشتی
 • دقت: سه رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: 5 روز

تعمیر ترازوی KIA مدل APTK461

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی – صنعتی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

تعمیر ترازوی PRECISION مدل SNUG-300

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

تعمیر ترازوی SUNLI مدل BLK600

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 
 • مدت زمان تعمیر: دو روز

تعمیر ترازوی FWE

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: 5 روز

تعمیر ترازوی ADAM مدل PW254

 • نوع استفاده مشتری: دانشگاهی
 • دقت: چهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: 5 روز

تعمیر ترازوی KIA مدل BL600

 • نوع استفاده مشتری: طلافروشی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: نیم ساعت

تعمیر ترازوی KIA مدل BL1

 • نوع استفاده مشتری: زعفران
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

تعمیر ترازوی KIA

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: یک رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

تعمیر ترازوی ADAM مدل PGW 453

 • نوع استفاده مشتری: دانشگاهی
 • دقت: 0.001
 • مدت زمان تعمیر: 1 هفته

تعمیر ترازوی DENVER مدل XP-300

 • نوع استفاده مشتری: دانشگاهی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: یک هفته

تعمیر ترازوی FWE مدل FEJ 1500

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

تعمیر ترازوی FWE مدل FEJ600A

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

تعمیر ترازوی HAND

 • نوع استفاده مشتری: دانشگاهی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: یک ماه

تعمیر ترازوی HAND

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

تعمیر ترازوی PERCISA مدل 220M

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: 0.001
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

تعمیر ترازوی SHIMADZU مدل LIBROR AEG-120

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.0001
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

تعمیر ترازوی Vibra مدل HJ-3200E

 • نوع استفاده مشتری: طلافروشی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: 2 روز

تعمیر ترازوی WORLDSTAR

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: 1 گرم
 • مدت زمان تعمیر: 1 روز

تعمیر ترازوی AMPUT

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.1
 • مدت زمان تعمیر: 3 روز
تعمیر ترازوی الکترونیک بالانس
تعمیر ترازوی الکترونیک بالانس

تعمیر ترازوی HAND

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: 1 روز

تعمیر ترازوی KIA مدل BL2

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: 0.1
 • مدت زمان تعمیر: 1 روز

تعمیر ترازوی Chyo مدل MP-300G

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: 0.001 گرم
 • مدت زمان تعمیر: 2 روز

ترازوی AND

 • نوع استفاده مشتریآزمایشگاهی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیردو روز

ترازوی AND مدل ES-5000H

 • نوع استفاده مشتریآزمایشگاهی
 • دقتیک رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک ساعت

ترازوی AND

 • نوع استفاده مشتریصنعتی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک روز

ترازوی AND مدل ALW-10000g

 • نوع استفاده مشتریمهندسی
 • دقتیک رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک روز

ترازوی AND مدل GL-100

 • نوع استفاده مشتریآزمایشگاهی
 • دقتسه رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیردو روز

ترازوی AND مدل ES-3000H

 • نوع استفاده مشتریصنعتی
 • دقتیک رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیردو روز

ترازوی AND مدل GR200

 • نوع استفاده مشتریآزمایشگاهی
 • دقتچهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک هفته

ترازوی AND مدل SK-10DR

 • نوع استفاده مشتریصنعتی
 • دقتیک گرم
 • مدت زمان تعمیردو روز

ترازوی AND مدل EK-5000

 • نوع استفاده مشتریآزمایشگاهی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیردو روز

ترازوی AAND مدل FX300

 • نوع استفاده مشتریآرایشگاهی
 • دقتسه رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک روز

ترازوی AND مدل ES-1000H

 • نوع استفاده مشتریطلافروشی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیردو روز
فهرست