تعمیر ترازوی AAND مدل 320A

 • نوع استفاده مشتری: آرایشی بهداشتی
 • دقت: سه رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: 5 روز

دستگاه روشن می شود ولی بالا نمی آید.

برد الکترونیک دستگاه تعمیر شد.

ترازو تحویل مشتری داده شد.

تعمیر ترازوی KIA مدل APTK461

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی – صنعتی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

ترازو فقط عدد صفر نمایش می دهد.

مشکل دستگاه با کالیبراسیون بر طرف شد.

تعمیر ترازوی PRECISION مدل SNUG-300

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

ترازو از 200 گرم بیشتر نمایش نمی دهد.

کالیبره نمی شود.

لودسل دستگاه تعمیر و سرویس شد.

ترازو تحویل مشتری شد.

تعمیر ترازوی SUNLI مدل BLK600

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 
 • مدت زمان تعمیر: دو روز

ترازو مشکل صفحه نمایش دارد.

برد الکترونیک دستگاه تعمیر شد.

ترازو تحویل مشتری داده شد.

تعمیر ترازوی FWE

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: 5 روز

نمایش خطای EEEE1H نمایش می دهد.

مشکل دستگاه به صورت نرم افزاری حل شد.

تعمیر ترازوی ADAM مدل PW254

 • نوع استفاده مشتری: دانشگاهی
 • دقت: چهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: 5 روز

مشکل کالیبره و خطای اندازه گیری

برد الکترونیک و موتور دستگاه تعمیر شد.

لودسل دستگاه سرویس شد.

ترازو تحویل مشتری داده شد.

تعمیر ترازوی KIA مدل BL600

 • نوع استفاده مشتری: طلافروشی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: نیم ساعت

اتصال شارژر مشکل دارد.

سوکت تغذیه تعویض شد.

ترازو تحویل مشتری داده شد.

تعمیر ترازوی KIA مدل BL1

 • نوع استفاده مشتری: زعفران
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

ترازو وزن دقیق را نمایش نمی دهد.

مشکل دستگاه با کالیبراسیون بر طرف شد.

تعمیر ترازوی KIA

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: یک رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

زمان روشن ماندن صفحه نمایش کم است.

مساله به صورت نرم افزاری برطرف و ترازو تحویل مشتری شد.

تعمیر ترازوی ADAM مدل PGW 453

 • نوع استفاده مشتری: دانشگاهی
 • دقت: 0.001
 • مدت زمان تعمیر: 1 هفته

دو رقم آخر اعشار نوسان دارد. چراغ صفحه نمایش روشن نمی‌شود

برد الکترونیک و لودسل ترازو تعمیر شد.

دستگاه کالیبره و تحویل مشتری شد.

تعمیر ترازوی DENVER مدل XP-300

 • نوع استفاده مشتری: دانشگاهی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: یک هفته

صفحه نمایش بالا نمی‌آید.

با گذاشتن وزنه بیش از حد، لودسل دستگاه آسیب دیده بود.

دستگاه تعمیر و تحویل مشتری شد.

تعمیر ترازوی FWE مدل FEJ 1500

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

خطای 999999 نمایش می‌دهد.

دستگاه مشکل الکترونیک داشت. مشکل برطرف و دستگاه تحویل مشتری شد.

تعمیر ترازوی FWE مدل FEJ600A

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

اعداد روی نمایشگر ناقص ظاهر می‌شوند.

مشکل دستگاه با تعویض آداپتور برطرف شد.

تعمیر ترازوی HAND

 • نوع استفاده مشتری: دانشگاهی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: یک ماه

روشن نمی‌شود. در محیط مرطوب با دستگاه کار شده است.

برد الکترونیک دستگاه تعمیر شد. بک‌لایت برای ترازو تهیه شد.دکمه‌های دستگاه تعویض شد.

ترازوی تحویل مشتری شد.

تعمیر ترازوی HAND

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

وزن دقیق نمایش نمی‌دهد.

دستگاه مشکل نرم‌افزاری داشت. مشکل برطرف شد، دستگاه کالیبره و تحویل مشتری شد.

تعمیر ترازوی PERCISA مدل 220M

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: 0.001
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

ترازو خطای UL نمایش می‌دهد.

لودسل دستگاه سرویس شد. ترازو کالیبره و تحویل مشتری شد.

تعمیر ترازوی SHIMADZU مدل LIBROR AEG-120

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.0001
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

نمایش خطای 4

لودسل دستگاه سرویس شد. دستگاه تحویل مشتری شد.

تعمیر ترازوی Vibra مدل HJ-3200E

 • نوع استفاده مشتری: طلافروشی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: 2 روز

ترازو ارور U می دهد.

لودسل ترازو تعمیر شد.

دستگاه تحویل مشتری شد.

تعمیر ترازوی WORLDSTAR

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: 1 گرم
 • مدت زمان تعمیر: 1 روز

ترازو وزن دقیق نمایش نمی دهد.

ترازو کالیبره و تحویل مشتری شد.

تعمیر ترازوی AMPUT

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.1
 • مدت زمان تعمیر: 3 روز

دستگاه وزن دقیق را نمایش نمی دهد. صفحه نمایش مشکل دارد.

ال سی دی دستگاه تعویض شد. برد الکترونیکی دستگاه تعمیر شد. دستگاه کالیبره و تحویل مشتری شد.

تعمیر ترازوی الکترونیک بالانس
تعمیر ترازوی الکترونیک بالانس

تعمیر ترازوی HAND

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: 1 روز

ترازو وزن دقیق را نمایش نمی دهد.

برد الکترونیکی دستگاه تعمیر شد. ترازو کالیبره و تحویل مشتری شد.

تعمیر ترازوی KIA مدل BL2

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: 0.1
 • مدت زمان تعمیر: 1 روز

ترازو وزن دقیق را نمایش نمی دهد.

ترازو گاهی اوقات روشن نمی شود.

قسمت پاور ترازو تعمیر شد.

دستگاه کالیبره و تحویل مشتری شد.

تعمیر ترازوی Chyo مدل MP-300G

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: 0.001 گرم
 • مدت زمان تعمیر: 2 روز

ترازو روشن نمی شود.

صفحه کلید دستگاه مشکل داشت و تعمیر شد.

ترازو تحویل مشتری شد.

ترازوی AND

 • نوع استفاده مشتریآزمایشگاهی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیردو روز

ترازو نوسان دارد.

لودسل دستگاه سرویس شد.

کلیدهای ترازو تعویض شد.

دستگاه کالیبره و تحویل مشتری شد.

ترازوی AND مدل ES-5000H

 • نوع استفاده مشتریآزمایشگاهی
 • دقتیک رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک ساعت

ترازو وزن دقیق را نمایش نمی‌دهد.

ترازو کالیبره و تحویل مشتری داده شد.

ترازوی AND

 • نوع استفاده مشتریصنعتی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک روز

نمایش ارور 2 و ارور 5

تنظیمات نرم‌افزاری دستگاه درست شد.

ترازو کالیبره و تحویل مشتری شد.

ترازوی AND مدل ALW-10000g

 • نوع استفاده مشتریمهندسی
 • دقتیک رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک روز

ترازو روشن نمی‌شود.

برد الکترونیک تعمیر شد.

ترازو تحویل مشتری داده شد.

ترازوی AND مدل GL-100

 • نوع استفاده مشتریآزمایشگاهی
 • دقتسه رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیردو روز

ترازو مشکل نوسان دارد.

برد الکترونیک تعمیر شد. لودسل سرویس شد. ترازو تحویل مشتری داده شد.

ترازوی AND مدل ES-3000H

 • نوع استفاده مشتریصنعتی
 • دقتیک رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیردو روز

ترازو روشن نمیشود.

برد الکترونیک ترازو تعمیر شد. دستگاه تحویل مشتری داده شد.

ترازوی AND مدل GR200

 • نوع استفاده مشتریآزمایشگاهی
 • دقتچهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک هفته

ترازو روشن نمی شود.

برد تغذیه دستگاه تعمیر شد.

ترازوی AND مدل SK-10DR

 • نوع استفاده مشتریصنعتی
 • دقتیک گرم
 • مدت زمان تعمیردو روز

ترازو روشن نمی شود.

برد الکترونیک دستگاه تعمیر شد. ترازو تحویل مشتری داده شد.

ترازوی AND مدل EK-5000

 • نوع استفاده مشتریآزمایشگاهی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیردو روز

ترازو روشن می شود. اما پس از چند لحظه خاموش می شود.

آداپتور دستگاه تعویض شد. برد الکترونیک تعمیر شد. ترازو تحویل مشتری داده شد.

ترازوی AAND مدل FX300

 • نوع استفاده مشتریآرایشگاهی
 • دقتسه رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیریک روز

دکمه Tare و نمایشگر پشت کار نمی کند.

برد الکترونیک دستگاه تعمیر شد. کلیدهای دستگاه تعویض شد. ترازو تحویل مشتری داده شد.

ترازوی AND مدل ES-1000H

 • نوع استفاده مشتریطلافروشی
 • دقتدو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیردو روز

ترازو نوسان دارد.

مشکل دستگاه با کالیبراسیون خطی بر طرف شد.

آیا با بخش تجهیزات آنالیز پیشرفته‌ی صداپژوهش آشنایی دارید؟ کلیک کنید