تعمیر ترازوی AAND مدل 320A

 • نوع استفاده مشتری: آرایشی بهداشتی
 • دقت: سه رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: 5 روز

تعمیر ترازوی KIA مدل APTK461

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی – صنعتی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

تعمیر ترازوی PRECISION مدل SNUG-300

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

تعمیر ترازوی ELECTRONIC BALANCE مدل K-600EB

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: دو روز

تعمیر ترازوی ELECTRONIC BALANCE مدل 5003KEB

 • نوع استفاده مشتری: دانشگاهی
 • دقت: سه رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

تعمیر ترازوی SUNLI مدل BLK600

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 
 • مدت زمان تعمیر: دو روز

تعمیر ترازوی FWE

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: 5 روز

تعمیر ترازوی ADAM مدل PW254

 • نوع استفاده مشتری: دانشگاهی
 • دقت: چهار رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: 5 روز

تعمیر ترازوی RADWAG مدل AS 220.R2

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 4 رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

تعمیر ترازوی KIA مدل BL600

 • نوع استفاده مشتری: طلافروشی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: نیم ساعت

تعمیر ترازوی KIA مدل BL1

 • نوع استفاده مشتری: زعفران
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

تعمیر ترازوی KIA

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: یک رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

تعمیر ترازوی KERN مدل EMB 600-2

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

تعمیر ترازوی KERN مدل 440-53

 • نوع استفاده مشتری: دانشگاهی
 • دقت: یک گرم
 • مدت زمان تعمیر: 5 روز

تعمیر ترازوی ADAM مدل PGW 453

 • نوع استفاده مشتری: دانشگاهی
 • دقت: 0.001
 • مدت زمان تعمیر: 1 هفته

تعمیر ترازوی DENVER مدل XP-300

 • نوع استفاده مشتری: دانشگاهی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: یک هفته

تعمیر ترازوی FWE مدل FEJ 1500

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

تعمیر ترازوی FWE مدل FEJ600A

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

تعمیر ترازوی HAND

 • نوع استفاده مشتری: دانشگاهی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: یک ماه

تعمیر ترازوی HAND

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

تعمیر ترازوی PERCISA مدل 220M

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: 0.001
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

تعمیر ترازوی RADWAG مدل PS6000.R2

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: دو هفته

تعمیر ترازوی SHIMADZU مدل LIBROR AEG-120

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.0001
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

تعمیر ترازوی Electronic Balance

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.001
 • مدت زمان تعمیر: 4 روز

تعمیر ترازوی Vibra مدل HJ-3200E

 • نوع استفاده مشتری: طلافروشی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: 2 روز

تعمیر ترازوی WORLDSTAR

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: 1 گرم
 • مدت زمان تعمیر: 1 روز

تعمیر ترازوی AMPUT

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.1
 • مدت زمان تعمیر: 3 روز
تعمیر ترازوی الکترونیک بالانس
تعمیر ترازوی الکترونیک بالانس

تعمیر ترازوی HAND

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: 0.01
 • مدت زمان تعمیر: 1 روز

تعمیر ترازوی KIA مدل BL2

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: 0.1
 • مدت زمان تعمیر: 1 روز

تعمیر ترازوی Chyo مدل MP-300G

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: 0.001 گرم
 • مدت زمان تعمیر: 2 روز

تعمیر ترازوی Electronic Balance مدل GM-1500P

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.01 گرم
 • مدت زمان تعمیر: 4 روز
فهرست