تعمیر ترازوی ELECTRONIC BALANCE

جهت تعمیر ترازوی الکترونیک بالانس ، با ما تماس بگیرید.

یکی از ترازوهای چینی که این روزها زیاد در بازار دیده می‌شود، ترازوی Electronic Balance است. در ادامه تعدادی از نمونه‌های تعمیرشده‌ی این ترازو در صدراپژوهش را مشاهده می‌کنیم.

تعمیر ترازوی ELECTRONIC BALANCE مدل gs-0003-3

 • نوع استفاده مشتری: 
 • دقت: 
 • مدت زمان تعمیر: 

تعمیر ترازوی ELECTRONIC BALANCE مدل K-600EB

 • نوع استفاده مشتری: صنعتی
 • دقت: دو رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: دو روز

تعمیر ترازوی ELECTRONIC BALANCE مدل 5003KEB

 • نوع استفاده مشتری: دانشگاهی
 • دقت: سه رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیر: یک روز

تعمیر ترازوی Electronic Balance

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.001
 • مدت زمان تعمیر: 4 روز

تعمیر ترازوی Electronic Balance مدل GM-1500P

 • نوع استفاده مشتری: آزمایشگاهی
 • دقت: 0.01 گرم
 • مدت زمان تعمیر: 4 روز

ترازوی AND مدل ELECTRONIC BALANCE (چینی)

 • نوع استفاده مشتری: دانشگاهی
 • دقتسه رقم اعشار
 • مدت زمان تعمیردو روز
فهرست